Utbildningsregler

Utdrag ur gällande Riksavtal för Frisörbranschen
som omfattar utbildningsavtal för trainee och elev i färdigutbildning.
§ 1. UTBILDNING, § 2. VILLKOR FÖR ANSTÄLLNING, § 3. LÖNER

Bilaga 1

Utbildningsavtal – Utbildningsregler 

(Utdrag ur Riksavtalet, s. 42-51)
Utbildningsavtalet omfattar trainee och elev i färdigutbildning. Utöver utbildningsavtalets särskilda regler omfattas de av Riksavtalets regler där inte annat anges. Anställning för trainee och elev i färdigutbildning är ett avtal om en särskild utbildningsanställning för viss tid. Syftet med anställningsformen är att genom handledning och träning ge traineen/eleven grund och färdigutbildning inom yrket till att bli anställningsbar behörig frisör. Målet med anställningsformen är att traineen/eleven ska avlägga branschens yrkesprov, del & gesällprov och därmed bli behörig frisör. Ansvaret för att nå målet är delat mellan trainee/elev, handledare och arbetsgivare.

§ 1. Utbildning

Utbildningstiden delas in i två nivåer:
Nivå 1 utgör grundutbildning
Nivå 2 utgör färdigutbildning

Mom 2. Nivåer

Nivå 1 
Utbildning på nivå 1 kan genomföras antingen via gymnasieskolan Hantverksprogrammet 2500 p, FYN-godkänd privat frisörutbildning 1500 timmar eller via företagsförlagd utbildning som trainee 2000 timmar. Resultat av lärande Frisöraspirant (SeQF 4: Frisöraspirant). Elever från hantverksprogrammet med inriktning frisör ska ha genomfört kurserna Frisör 1 – 6. Om godkänd kurs saknas kan ansvarig lärare godkänna eleven för möjlighet att avlägga delprov.

Nivå 1 avslutas med ett delprov. Eleven ansvarar för provkostnaden.

Nivå 2 (2000 timmar)
Företagsförlagd färdigutbildning eller företagsförlagd traineeutbildning på medlemsföretag till Sveriges Frisörföretagare eller företag med hängavtal. Anställningsavtal samt en utbildningsplan ska upprättas. I utbildningsplanen ska det även framgå att ett teoretiskt utbildningspaket ska genomföras utan kostnad för eleven. Alternativt kan eftergymnasial färdigutbildning ske genom Yh (Yrkeshögskolan) om 2000p. Resultat av lärande, behörig frisör (SeQF 5: Frisör). Nivå 2 avslutas med gesällprov. Elev anställd i färdigutbildning ansvarar för provkostnaden. Gesällprovet ingår som examen inom eftergymnasial färdigutbildning.

Mom 7. Handledare

7.2 Färdigutbildning
Handledare ska vara behörig frisör. Handledare och elev ska erbjudas information om gesällprovsregler samt eleven teoretiskt utbildningspaket inom frisörkemi, arbetsmiljö, kundpsykologi samt ekonomi.

7.3 Traineeutbildning
Handledare för företagsförlagd traineeutbildning från nivå 1 måste genomgå branschens anpassade handledarutbildning, samt följa den av parterna fastställda läroplanen. Handledare som genom gymnasieskolan eller FYN-godkänd privat grundutbildning erhållit handledarutbildning enligt branschens modell, kan tillgodoräkna sig utbildningen vid anställning av trainee.

7.4 Handledares närvaro
Parterna rekommenderar att handledaren är schemalagd samtidigt som eleven minst 75 % av veckoarbetstiden under de första 1000 timmarna under nivå 2 och 50 % av veckoarbetstiden under resterande 1000 tim

§ 2. Villkor för anställning

Mom 1. Anställningsform

Anställning för trainee- och färdigutbildning är ett avtal om en särskild utbildningsanställning för viss tid (utbildningsanställning). Anställningen omfattar tiden tills dess att arbetstagaren avklarat utbildningsnivå 2. Under de första 1000 timmarna i nivå 2 kan anställningen avbrytas i förtid. Part som önskar avbryta anställningen ska lämna skriftlig underrättelse om detta minst 14 dagar i förväg. Under resterande 1000 timmar i nivå 2 kan anställningen avslutas på arbetstagarens initiativ och upphöra 14 dagar därefter. Om en arbetsbristsituation uppstår ska trainee/elev under de sista 1000 timmarna omfattas av reglerna i LAS. Trainee/elev får, om en sådan situation uppkommer, tillgodoräkna sig den totala anställningstiden hos arbetsgivaren. Om trainee/elev inte skulle lyckas avlägga godkänt resultat på gesällprovet kan arbetsgivare och arbetstagare komma överens om att förlänga utbildningsanställningen med en månad i taget genom ett förlängningsavtal. Om inte annat överenskommits mellan arbetsgivare och arbetstagare avslutas utbildningsanställningen i samband med att utbildningstimmarna i nivå 2 är avklarade. Avtal om ferieutbildning kan träffas mellan arbetsgivare och den elev som är under utbildning i gymnasieskolans hantverksprogram eller av FYN privat godkänd frisörutbildning. Ferieutbildningen är en visstidsanställning.

Mom 3. Rätt att anställa trainee & elev vid färdigutbildning

Endast de företag parterna godkänt äger rätt att anställa trainee och elev vid färdigutbildning. Anställningsavtal för trainee och elev vid färdigutbildning skickas till Frisörföretagarna centralt för kontroll och registrering och sedan vidare till lokal utbildningsregion samt Handelsanställdas förbund. För minst en behörig frisör per trainee eller elev vid färdigutbildning gäller handledarutbildning (enligt §1 mom 7.3). Anmärkning: I de fall anställning för trainee- eller färdigutbildning på arbetsgivarens initiativ avbryts i förtid enligt reglerna i § 2 mom 1 Anställningsform, kan ny trainee/elev anställas först efter överenskommelse med lokal utbildningsregion

Mom 4. Antal trainees och elever i färdigutbildning

Antalet trainees och elever vid färdigutbildning per företag eller verksamhetsställe baseras på antal behöriga frisörer i  företaget/verksamhetsstället se Riksavtalet.

§ 3. Löner

Trainee/elev vid färdigutbildning får en månadslön enligt lönetabellerna nedan. Riksavtalet är gällande till mars 2023 då ett nytt avtal kommer att upprättas.

Nivå 1
Veckoarbetstid    Månadslön
40 (100%)              8 021
20 (50%)                4 011
Löneavdrag och mertids-ersättning för trainee och elev i färdigutbildning nivå 1 är från och med 1/4 2022: 46,36 kr

Nivå 2
Veckoarbetstid    Månadslön
40 (100%)               13 345
20 (50%)                  6 672
Löneavdrag och mertids-ersättning för trainee och elev i färdigutbildning nivå 2 är från och med 1/4 2022: 77,14 kr. Vid nivå 2 tillkommer dessutom en arbetsprovision på 10 % efter 1000 tim beräknat på inarbetat belopp exklusive moms.