Utbildningsregler

Utdrag ur gällande Riksavtal för Frisörbranschen
som omfattar utbildningsavtal för trainee och elev i färdigutbildning.
§ 1. UTBILDNING, § 2. VILLKOR FÖR ANSTÄLLNING, § 3. LÖNER

Bilaga 1

Utbildningsavtal – Utbildningsregler 

(Utdrag ur Riksavtalet, s. 41-52)
Utbildningsavtalet omfattar trainee och elev i färdigutbildning. Utöver utbildningsavtalets särskilda regler omfattas de av Riksavtalets regler där inte annat anges.

Anställning för trainee och elev i färdigutbildning är ett avtal om en särskild utbildningsanställning för viss tid. Syftet med anställningsformen är att genom handledning och träning ge traineen/eleven grund och färdigutbildning inom yrket till att bli anställningsbar behörig frisör. Målet med anställningsformen är att traineen/eleven ska avlägga branschens yrkesprov, del & gesällprov och därmed bli behörig frisör. Ansvaret för att nå målet är delat mellan trainee/elev, handledare och arbetsgivare.

§ 1. Utbildning

Utbildningstiden delas in i fyra nivåer:
Nivå 1 utgör grundutbildning.
Nivå 2-4 utgör färdigutbildning.

Mom 2. Nivåer

Nivå 1 (0 – 2.500 timmar/poäng)
Utbildning på nivå 1 kan genomföras antingen via FYN-godkänd privat grundutbildning (1.500 timmar + 500 poäng), eller via företagsförlagd utbildning som trainee (2.000 timmar + 500 poäng).

Nivå 1 avslutas med ett delprov. Eleven ansvarar för provkostnaden.

Nivå 2 (1000 timmar)
Företagsförlagd färdigutbildning eller företagsförlagd traineeutbildning på medlemsföretag till Sveriges Frisörföretagare eller företag med hängavtal. (Möjlighet till Yrkeshögskola, Yh, kan öppnas för eftergymnasial färdigutbildning för nivå 2 och 3).

Nivå 3 (1000 timmar)
Fortsatt anställning företagsförlagd färdigutbildning eller företagsförlagd traineeutbildning på medlemsföretag eller företag med hängavtal (el Yh). Elev som genomfört utbildningsnivå 3 har möjlighet att anmäla sig till gesällprovet, under förutsättning att arbetsgivare och elev gemensamt gör bedömningen att eleven har tillräckliga kunskaper att klara minst godkänt resultat på samtliga moment. En skriftlig överenskommelse därom ska upprättas mellan arbetsgivare och elev.

Om elev avlagt gesällprov utan godkänt resultat fortlöper utbildningsanställningen i nivå 4.

Nivå 4 (1000 timmar)
Fortsatt företagsförlagd färdigutbildning eller företagsförlagd traineeutbildning på medlemsföretag eller företag med hängavtal. Nivå 4 avslutas med gesällprov. Eleven ansvarar för provkostnaden.

Mom 7. Handledare

7.2 Färdigutbildning
Handledare vid företagsförlagd färdigutbildning ska vara behöriga frisörer som tillgodogjort sig gällande gesällregler.

7.3 Traineeutbildning
Handledare för företagsförlagd traineeutbildning från nivå 1 måste genomgå branschens anpassade handledarutbildning, samt följa den av parterna fastställda läroplanen.

Handledare som genom gymnasieskolan eller FYN-godkänd privat grundutbildning erhållit handledarutbildning enligt branschens modell, kan tillgodoräkna sig utbildningen vid anställning av trainee.

7.4 Handledares närvaro
Parterna rekommenderar att handledaren är schemalagd samtidigt som elev minst 75 % av veckoarbetstiden under nivå 2, 50 % av veckoarbetstiden under nivå 3 och 25 % av veckoarbetstiden under nivå 4. Om det i undantagsfall inte går ska arbetsgivaren säkerställa att elev inte behöver göra arbetsuppgifter som kräver handledning.

§ 2. Villkor för anställning

Mom 1. Anställningsform

Anställning för trainee- och färdigutbildning är ett avtal om en särskild utbildningsanställning för viss tid (utbildningsanställning). Anställningen omfattar tiden till dess att arbetstagaren avklarat utbildningsnivå 4.

Vid nivå 1-3 kan anställningen avbrytas i förtid. Part som önskar avbryta anställningen ska lämna skriftlig underrättelse om detta minst 14 dagar i förväg. Vid nivå 4 kan anställningen avslutas på arbetstagarens initiativ och upphör 14 dagar efter det att skriftlig underrättelse lämnats. Om en arbetsbristsituation uppstår ska dock trainee/elev som är anställd i utbildningsanställning och befinner sig i utbildningsnivå 4 omfattas av reglerna i lag om anställningsskydd och detta kollektivavtal. Anställningen kan därför komma att avslutas. Trainee/elev får, om en sådan situation uppkommer, tillgodoräkna sig den totala anställningstiden hos arbetsgivaren. Om trainee/elev inte skulle lyckas avlägga godkänt resultat på gesällprovet kan arbetsgivare och arbetstagare komma överens om att förlänga utbildningsanställningen med tre månader, alternativt till nästa möjliga provtillfälle.

Om inte annat överenskommits mellan arbetsgivare och arbetstagare avslutas utbildningsanställningen i samband med att utbildningstimmarna i nivå 4 är avklarade.

Mom 3. Rätt att anställa trainee & elev vid färdigutbildning

Endast de företag parterna godkänt äger rätt att anställa trainee och elev vid färdigutbildning. Anställningsavtal för trainee och elev vid färdigutbildning skickas till Frisörföretagarna centralt för kontroll och registrering och sedan vidare till lokal utbildningsnämnd samt Handelsanställdas förbund. För minst en behörig frisör per trainee eller elev vid färdigutbildning gäller handledarutbildning (enligt §1 mom 7.3). Anmärkning: I de fall anställning för trainee- eller färdigutbildning på arbetsgivarens initiativ avbryts i förtid enligt reglerna i § 2 mom 1 Anställningsform, kan ny trainee/elev anställas först efter överenskommelse med lokal utbildningsnämnd.

Mom 4. Antal trainees och elever i färdigutbildning

Antalet trainees och elever vid färdigutbildning per företag eller verksamhetsställe baseras på antal behöriga frisörer i  företaget/verksamhetsstället se Riksavtalet.

§ 3. Löner

Trainee/elev vid färdigutbildning får en månadslön enligt lönetabellerna nedan. Riksavtalet är gällande till oktober 2020 då ett nytt avtal kommer att upprättas.

Nivå 1
Veckoarbetstid    Månadslön
40 (100%)             7 912
20 (50%)               3 956
Löneavdrag samt mertidsersättning för trainee och elev vid färdigutbildning nivå 1 är från och med 1/4 2019: 42,84 kr

Nivå 2
Veckoarbetstid    Månadslön
40 (100%)            13 163
20 (50%)                6 581
Löneavdrag samt mertidsersättning för trainee och elev vid färdigutbildning nivå 2 är från och med 1/4 2019: 67,73 kr

Vid nivå 2 tillkommer en arbetsprovision beräknat på inarbetat belopp exklusive moms. Provisionen utgör från och med 1/4 2019: 8,7 %.