Utbildningsregler

Utdrag ur gällande Riksavtal för Frisörbranschen
som omfattar utbildningsavtal för trainee och elev i färdigutbildning.
§ 1. UTBILDNING, § 2. VILLKOR FÖR ANSTÄLLNING, § 3. LÖNER

Bilaga 1

Utbildningsavtal – Utbildningsregler 

(Utdrag ur Riksavtalet, s.49-56)

Utbildningsavtalet omfattar trainee och elev i färdigutbildning. Utöver utbildningsavtalets särskilda regler omfattas de av Riksavtalets regler där inte annat anges. Se bland annat § 6a Mom 3 för regler om löneuppflyttning vid godkänt gesällprov; § 7 för OB-ersättning; § 9 för sjuklön; § 10 för semester; § 12 Mom 3 för friskvård.

Anställning för trainee och elev i färdigutbildning är ett avtal om en särskild utbildningsanställning för viss tid. Syftet med anställningsformen är att genom handledning och träning ge traineen/eleven grund- och färdigutbildning inom yrket till att bli anställningsbar behörig frisör. Målet med anställningsformen är att traineen/eleven ska avlägga branschens yrkesprov, del- och gesällprov och därmed bli behörig frisör. Ansvaret för att nå målet är delat mellan trainee/elev, handledare och arbetsgivare.

§ 1. Utbildning

Utbildningstiden delas in i två nivåer:
Nivå 1 utgör grundutbildning
Nivå 2 utgör färdigutbildning

Mom 2. Nivåer

Nivå 1 

Utbildning på nivå 1 kan genomföras antingen via gymnasieskolan, Frisör- och stylistprogrammet 2500 p, kommunal vuxenutbildning
1 500 timmar, FYN-godkänd privat frisörutbildning 1500 timmar eller via företagsförlagd utbildning som trainee 2000 timmar. Resultat av lärande Frisöraspirant (SeQF 4: Frisöraspirant).

För elever i företagsförlagd traineeutbildning ska anställningsavtal upprättas och ämnes/utbildningsplan gås igenom och följas. Underlagen finns på Frisörföretagarnas hemsida. Handledare ska ha genomfört Skolverkets digitala handledarutbildning alternativt annan relevant utbildning.

Elever från Frisör- och stylistprogrammet med inriktning frisör ska ha genomfört kurserna Frisör 1–6. Saknas godkänt betyg i någon av kurserna Frisör 1–6 kan ansvarig lärare godkänna eleven för möjlighet att avlägga delprov.

Nivå 1 avslutas med delprov, eleven ansvarar för provkostnaden.

Elev som avlagt delprov utan godkänt resultat kan anställas i en företagsförlagd färdigutbildning och avlönas enligt nivå 1. Elev har möjlighet att tillgodoräkna sig högst 500 timmar i nivå 2 när delprov är avklarat.

Föregående stycke gäller även elev som vid anställningens början redan anmält sig till delprovet.

Elev som varken avlagt eller anmält sig till delprov kan anställas i en företagsförlagd färdigutbildning och avlönas enligt nivå 1. Elev får inte tillgodoräkna sig några utbildningstimmar.

Nivå 2 (2000 timmar)

Företagsförlagd färdigutbildning eller företagsförlagd traineeutbildning kan ske på medlemsföretag till Sveriges Frisörföretagare eller företag med hängavtal. Anställningsavtal ska upprättas och utbildningsplan samt det teoretiska utbildningspaketet gås igenom och genomföras. Underlagen finns på Frisörföretagarnas hemsida.

Nivå 2 avslutas med gesällprov. Elev anställd i färdigutbildning ansvarar för provkostnaden.

Mom 4. Färdigutbildningsdokument

Vid eventuellt feriearbete och för elev anställd i färdigutbildning samt företagsförlagd traineeutbildning har elev och arbetsgivaren gemensamt ansvar för att regelbundet fylla i ett färdigutbildningsdokument. I dokumentet framgår antal arbetade timmar per månad. Dokumentet ska vara godkänt och signerat av arbetsgivare innan gesällprov kan genomföras. Färdigutbildningsdokumentet tillhör eleven. Elever med godkänt färdigutbildningsdokument ska beredas plats för gesällprov. I färdigutbildningsdokumentet räknas faktiskt arbetade timmar samt eventuell arbetsbefriad varseltid/uppsägningstid. Det vill säga ej semester eller annan frånvaro.

Mom 7. Handledare

7.2 Färdigutbildning

Handledare ska vara behörig frisör och bör ha genomfört Skolverkets digitala handledarutbildning. Handledare och elev ska erbjudas information om gesällprovsregler samt eleven teoretiskt utbildningspaket inom frisörkemi, arbetsmiljö, kundpsykologi samt ekonomi.

7.3 Traineeutbildning

Handledare för företagsförlagd traineeutbildning från nivå 1 ska ha genomfört Skolverkets digitala handledarutbildning samt följa den av parterna fastställda läroplanen.

Handledare som genom gymnasieskolan eller FYN-godkänd privat grundutbildning erhållit handledarutbildning enligt branschens modell, kan tillgodoräkna sig utbildningen vid anställning av trainee.

Alternativt kan även annan utbildning räknas som relevant.

7.4 Handledares närvaro

Parterna rekommenderar att handledaren är schemalagd samtidigt som eleven minst 75 % av veckoarbetstiden under de första 1000 timmarna under nivå 2 och 50 % av veckoarbetstiden under resterande 1000 tim.

§ 2. Villkor för anställning

Mom 1. Anställningsform

Anställning för trainee- och färdigutbildning är ett avtal om en särskild utbildningsanställning för viss tid (utbildningsanställning). Anställningen omfattar tiden tills dess att arbetstagaren avklarat utbildningsnivå 2.

Under Nivå 1 samt under de första 1500 timmarna i nivå 2 kan anställningen avbrytas i förtid. Part som önskar avbryta anställningen ska lämna skriftlig underrättelse om detta minst 14 dagar i förväg. Under resterande 500 timmar i nivå 2 kan anställningen avslutas på arbetstagarens initiativ och upphöra 14 dagar därefter. Om en arbetsbristsituation uppstår ska trainee/elev under de sista 500 timmarna omfattas av reglerna i LAS. Trainee/elev får då tillgodoräkna sig timmar under uppsägningstiden även om eleven blir arbetsbefriad.

Om trainee/elev inte skulle lyckas avlägga godkänt resultat på gesällprovet kan arbetsgivare och arbetstagare komma överens om att förlänga utbildningsanställningen genom ett förlängningsavtal tills alla moment i gesällprovet är godkända.

Om inte annat överenskommits mellan arbetsgivare och arbetstagare avslutas utbildningsanställningen i samband med att utbildningstimmarna i nivå 2 är avklarade.

Avtal om feriearbete kan träffas mellan arbetsgivare och den elev som är under utbildning i gymnasieskolans hantverksprogram eller av FYN privat godkänd frisörutbildning. Feriearbete är en visstidsanställning.

Mom 2. Arbetstidsmått

Arbetstiden för trainee och elever i färdigutbildning är 40 timmar per helgfri vecka. Individuell överenskommelse kan träffas om annan arbetstid, dock lägst 20 timmar per helgfri vecka.

Anmärkning: För avvikelser från Mom 2 måste dispens sökas hos Frisörföretagarnas och Handels samarbetsnämnd (för kontaktuppgifter se första sidan i avtalet – Definitioner). Dispens kan endast lämnas för elev som redan har en anställning för färdigutbildning på minst 20 tim/vecka hos en annan frisörföretagare. Nämnden har möjlighet att bevilja parternas utbildningsregioner mandat att handlägga och besluta i dispensärenden.

Mom 3. Rätt att anställa trainee och elev vid färdigutbildning

Endast de företag parterna godkänt äger rätt att anställa trainee och elev vid färdigutbildning. Anställningsavtal för trainee och elev vid färdigutbildning skickas till Frisörföretagarna för kontroll och registrering och sedan vidare till regional utbildningsregion samt Handelsanställdas förbund.

Anmärkning: I de fall anställning för trainee- eller färdigutbildning på arbetsgivarens initiativ avbryts i förtid enligt reglerna i § 2 Mom 1 Anställningsform, kan ny trainee/elev anställas först efter överenskommelse med lokal utbildningsregion.

Mom 4. Antal trainees och elever i färdigutbildning

Handledare kan enbart ha handledaransvar för en elev åt gången dvs en handledare per elev.

Anmärkning: Det totala antalet elever som en salong kan utbilda beror på, utöver antalet behöriga frisörer, arbetsplatsens övriga förutsättningar. Eleverna måste exempelvis ha tillgång till frisörstolar och annan relevant utrustning. Om handledarna blir färre än antalet elever ska arbetsgivaren begära förhandling med Handels för att reglera en övergångsperiod för berörd elev till dess att ny handledare är på plats, alternativt hur ett avslut av utbildningsanställningen kan ske i det fall avtalets regler inte tillåter detta.

§ 3. Löner

Trainee/elev vid färdigutbildning får en månadslön enligt lönetabellerna nedan.

Riksavtalet är gällande till mars 2025 då ett nytt avtal kommer att upprättas.

Nivå 1
Veckoarbetstid    Månadslön
40 (100%)           8 350

20 (50%)             4 175

Löneavdrag och mertids-ersättning för trainee och elev i färdigutbildning nivå 1 är från och med 1/4 2023: 48,26 kr

Nivå 2
Veckoarbetstid    Månadslön
40 (100%)             13 892

20 (50%)                6 946

Löneavdrag och mertids-ersättning för trainee och elev i färdigutbildning nivå 2 är från och med 1/4 2023: 80,30 kr.

Vid nivå 2 tillkommer dessutom en arbetsprovision på 10 % efter 1000 tim beräknat på inarbetat belopp exklusive moms.